Chính sách trang web

Recommended Environment

Web Browser

Microsoft Internet Explorer 6.0 or higher or Mozilla Firefox 3.0 or higher are recommended to view this website. The Website may not be usable or may not be displayed properly if you use a browser other than the recommended environment, or depending on your web browser settings even under the recommended environment.

Web browser

128kbps or faster (broadband environment recommended)

Terms of Use

About Printing

When printing this Web site, your browser may not print properly.
In this case, please go to the [Tools] menu > [Internet Options] > [Advanced] tab of your browser (in the case of Internet Explorer) and uncheck the “Print background colors and images” checkbox.

About Style Sheets

This website uses style sheets. If Style Sheets are disabled in your browser, the site may not display properly. Please enable Style Sheets in your browser settings when viewing this site.

About JavaScript

Some pages on this website use JavaScript. If JavaScript is disabled in your browser, some pages may not function or display properly. Please enable JavaScript in your browser settings when viewing these pages.

Liên hệ

UPR cung cấp pallet cho thuê và bán.
Liên hệ cho chúng tôi khi bạn có bất kỳ câu hỏi nào về dịch vụ cho thuê của UPR

Công ty TNHH UPR Việt Nam > Chính sách trang web

Liên hệ
chúng tôi